top of page

Alapszabályzat

1.   Általánosságok 


1.1.    A Szervezet megnevezése: 


Magyar nyelven: Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület Ifjúsági Szervezet (EMKISZ)
Román nyelven: Societatea Maghiară de Cultură din Transilvania Organizația de Tineret
Angol nyelven: Hungarian Cultural Society of Transylvania Youth Organisation


           A továbbiakban a Szervezet nevet használjuk a megnevezésére. 


1.2.    A Szervezet az Alkotmány és a hatályos törvények által szentesített társulási jog értelmében szerveződik és működik non-profit, nem kormányzati           és apolitikus szervezetként. 
1.3.    A Szervezet működése az egész ország területére kiterjed, létrehozhat területi fiókszervezeteket. 
1.4.    A Szervezet székhelye és postacíme: Kolozsvár, 400183, Gheorghe Lazăr utca 30 szám.
1.5.    A Szervezet megalakulásának időpontja: 2016. április 16. A Szervezet működése meghatározatlan ideig tart.
1.6.    A Szervezet emblémája megkülönböztető jelként funkcionál más szervezetekkel szemben.
1.7.    A Szervezet az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (továbbiakban EMKE, székhely: Kolozsvár, 400015, Republicii utca 5 szám, adószám:                     5201390) fiókszervezete, elfogadja annak alapszabályzatát.

 

2.    Az Alapszabályzat tartalma


2.1.    A Szervezet működésére vonatkozó adatok, elvek és előírások; a szervezeti felépítése, általános működési rendelkezései és szabályai;                                 alegységeinek feladatai. 

2.2.    A Szervezeti tagok számára elsőrendű kötelezettség az Alapszabályzat betartása. 
2.3.    A Szervezet elnöksége jogosult az Alapszabályzatban foglalt rendelkezések betartatására. 

3.    A Szervezet tevékenységének meghatározása, céljai és feladatai 


3.1.    A Szervezet elsődleges célja a kultúra, közművelődés és művészetek iránt érdeklődő fiatalok számára hasznos és ismeretterjesztő tevékenységek             szervezése, a tagok szakmai fejlődésének biztosítása: 

3.1.1.    Készségfejlesztési és szakmai képzések biztosítása, kulturális és szórakoztató rendezvények megszervezése. Mind szakmabeliek, mind a                 külsősök számára pozitív és hasznos tevékenységek szervezése és lebonyolítása. 

3.2.    A Szervezet feladatai közé tartoznak 

3.2.1.    Kapcsolatok kialakítása, közösségi élet szervezése. 
3.2.2.    Előadások, bemutatók, rendezvények, képzések és versenyek szervezés; kulturális, fejlesztési és szórakoztató programokban való                             részvétel. 
3.2.3.    A működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása. 
3.2.4.    Hazai és nemzetközi kapcsolatok létesítése és fenntartása. 
3.2.5.    Más hasonló célú, és a Szervezet feladataival összeegyeztethető tevékenységű szervezetekkel való kapcsolattartás. 
3.2.6.    Szakmabeliekkel való szakmai kapcsolattartás. 

3.3.    A Szervezet legfontosabb tevékenységei 

3.3.1.    Készségfejlesztési és szakmai képzések szervezése. 
3.3.2.    Konferenciák, kerekasztalok, táborok és műhelymunkák szervezése.
3.3.3.    Más hasonló célú, és a Szervezet feladataival összeegyeztethető tevékenységű szervezetekkel való együttműködés. 
3.3.4.    Önkéntesség támogatása.
3.3.5.    A Szervezetnek jogában áll publikációkat, könyveket, szórólapokat, újságokat és egyéb anyagokat kiadni, amelyek hozzájárulnak a                            Szervezet céljainak eléréséhez.
3.3.6.    Az egyesület elnökségi döntéssel ösztöndíjat, díszoklevelet és kulturális díjakat adományozhat.
3.3.7.    Országos jelentőségű pályázatok lebonyolítása, pályázati szaktestületek működtetése.

 

4.  A célok megvalósításához


A Szervezet céljainak megvalósításához szükséges anyagi háttér megteremtése érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytathat kiegészítő jelleggel, oly módon, amely nem veszélyezteti a Szervezet irányultságát és jellegét. A Szervezet közhasznú szolgáltatásaiból tagjain kívüliek is részesülhetnek, szolgáltatásait bárki igénybe veheti. Az egyesület létrehozhat gazdasági célú, korlátolt felelősségű társaságo(ka)t, az alapszabály és az érvényben levő törvények keretein belül.

 

5.    A tagság 


5.1.    A Szervezet tagjai 

5.1.1.    A Szervezet tagja lehet bármely 16 és 35év közötti természetes személy. Jogi személy csak pártoló tag lehet. A Szervezetbe való belépés                  és kilépés önkéntes módon történik. 
5.1.2.    A szervezeti tagság felvétel révén jön létre. 
5.1.3.    A tagfelvételi kérelmet – amely a tagság típusára is utal – elektronikus levélben vagy írásban kell benyújtani a szervezet elnökségéhez. 


5.2.    A szervezeti tagok 
A szervezeti tagok jogaik és kötelezettségeik alapján a következők 


5.2.1    Alapító tag: Az alapító tagok olyan természetes személyek, akik vállalják a Szervezet céljainak megvalósítását, a Szervezet alakuló                              közgyűlésén részt vesznek és az alakuló vagyon részarányos hányadát készpénzben befizetik. Az alapító tagok tagsági viszonya az                            Alapszabályzat elfogadásával jön létre. Jogosultságaikra és kötelezettségeikre az Alapszabályzatnak a rendes tagokra vonatkozó                                rendelkezései vonatkoznak. 
5.2.2    Rendes Tag: Bármely természetes személy lehet rendes tag, aki elfogadja a Szervezet Alapszabályzatát és céljait. A rendes tag                                    személyesen részt vehet a Szervezet közgyűlésén az elnökség megválasztásában, határozatok meghozatalában, a Szervezet                                        tevékenységében és rendezvényein. A rendes tag a Szervezet közgyűlésén bármely tisztségbe megválasztható. A rendes tag a Szervezetet              érintő javaslatokat tehet; a Szervezet által nyújtott kedvezményekben és szolgáltatásokban részesülhet, használhatja ennek                                        létesítményeit és eszközeit; betekinthet a Szervezet hivatalos irataiba (jegyzőkönyvek, költségvetés, beszámolók). A rendes tagnak                            kötelessége a Szervezet Alapszabályzatának betartása és a tagdíj befizetése. 
5.2.3    Pártoló tag: A Szervezet pártoló tagja olyan természetes vagy jogi személy lehet, aki vállalja a Szervezet alapszabályzatába foglaltakat, a                  szervezet támogatását (erkölcsi, anyagi vagy természetbeni) folyamatosan vagy alkalmanként, de nem vesz részt a szervezet aktív                            tevékenységében. Kötelességei közé tartozik a Szervezet jó hírnevének fenntartása. 
5.2.4    Alumni tag: A Szervezet alumni tagja azon személy, aki rendes tagja volt a szervezetnek és betöltötte a felső korhatárt, rá a pártoló tagi                    előírások vonatkoznak. 
5.2.5    Tagdíj: A Szervezet tagjai által befizetésre kerülő tagdíj létét és összegét az elnökség határozza meg. Az éves tagdíjat minden tagnak                          március 31-ig kell befizetnie készpénzben. A Szervezet minden olyan tagja, aki június 30-ig tagsági jogviszonnyal rendelkezik, köteles az                    éves díjat kifizetni, ha azonban ez a viszony csak július 1-től, vagy az év valamely későbbi napjától áll fenn, akkor féléves tagdíjat kell                          fizetnie. A tag a befizetés elmulasztása esetén értesítést kap, amely átvételétől számított 30 napon belül köteles a tagdíjat befizetnie.                      Diákok, egyetemi hallgatók a mindenkori tagdíj felét fizetik be, amíg hallgatói jogviszonyukat igazolni tudják.

 

5.3.    A tagsági jogviszony megszűnése 

A tagsági jogviszony a következő esetekben szűnik meg 

5.3.1.    Kilépéssel: A tagsági viszony megszűnése a kilépési nyilatkozat benyújtásának napján érvényesül. Az éves tagdíj fennmaradó része nem                  igényelhető vissza. 
5.3.2.    Kizárással: Az Alapszabályzatban rögzített kötelezettségek súlyos megsértése esetén, illetve a Szervezet határozatainak megszegése vagy               céljai megvalósításának károsítása és veszélyeztetése esetén a Közgyűlés egyhangú határozattal kizárhatja a Szervezetből a tagot. A                         tagsági viszony a kizáró határozat meghozatalának, illetve a kizáró határozat elleni fellebbezés elutasításának napjától szűnik meg. A                       kizárást kimondó határozatot annak kézhezvételétől számított 15 napon belül meg lehet megfellebbezni. A fellebbezést az elnök, a                           kizárás indoklásával együtt, a soron következő közgyűlés elé terjeszti, ahol többségi titkos szavazattal döntenek efelől.
5.3.3.    A 35. életév betöltésekor a tag Alumni taggá válik. 
5.3.4.    A tag halálával. 
5.3.5.    Abban az esetben, ha a tag 30 nappal átlépi a tagdíj befizetésének határidejét, az elnökség elektronikus úton vagy írásban figyelmezteti                  őt arra, hogy a felhívás kézhezvételétől számított 15 napon belül tegyen eleget kötelezettségének. Ennek elmulasztása magával vonja a                  Szervezetből való felfüggesztést. 

 

6.    Szervezeti felépítése


A Szervezet működési egységeinek tagjai lehetnek mindazok a személyek, akik román állampolgársággal vagy tartózkodási engedéllyel rendelkeznek, nem büntetett előéletűek és nincsenek eltiltva a közügyek gyakorlásától. 

 

6.1.    A tiszteletbeli elnök: Tiszteletbeli elnököt a közgyűlés 2/3-os többséggel választhat. Tiszteletbeli elnököt az elnökség javasolhat. Az elnökség                       munkájában konzultatív joggal vesz részt. Ellenőrzi az Alapszabályzat mindenben történő betartását és felemeli a szavát az esetleges túlkapások,             a Szervezet filozófiájától, küldetésétől eltérő megnyilvánulások ellen. 

6.1.1.    A tiszteletbeli elnök személye a későbbiekben nem változtatható meg, a tagsági jogviszony, vagy alumni taggá válás esetén sem szűnik. A              titulus abban az esetben vonható vissza, ha a személy súlyos anyagi vagy eszmei kárt okoz a szervezetnek, erről a közgyűlés dönt.
6.1.2.    Tisztségben levő elnökségi tag nem jelölhető tiszteletbeli elnöknek.

6.2.    Az elnökség: A négytagú elnökség tagjai: az elnök, szervező alelnök, gazdasági alelnök és titkár. Az alelnökök tevékenysége az elnök irányításával              történik. Az elnökség a Szervezet működését érintő összes kérdésben döntésre jogosult, kivéve a Szervezet más szerveinek kizárólagos                              hatáskörébe tartozó ügyeket. Az elnökség tagja az EMKE Országos Elnöksége által kinevezett képviselő, aki konzultatív joggal rendelkezik, tartja a              kapcsolatot az EMKE-vel és szavazati joggal nem rendelkezik. 

6.2.1.    A szervezet elnöke pénzbeli juttatásban részesülhet, melynek létéről ér értékéről az közgyűlés dönt.
6.2.2.    Az elnökség feladatkörei: 

•    a Szervezet tevékenységének koordinációja az Alapszabályzat céljai szerint 
•    az Alapszabályzat törvényes működésének biztosítása, és a Szervezet éves programjának meghatározása 
•    a közgyűlés előkészítése, a napirend előállítása, a határozathozatallal kapcsolatos javaslatok megtétele 
•    a szervezet éves tevékenységi és költségvetési tervének elkészítése, ezek végrehajtásáról szóló beszámoló elkészítése 
•    a közgyűlés határozatainak végrehajtása és ezek ellenőrzése 
•    a Szervezet működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése 
•    a nyilvánosság tájékoztatása a Szervezet honlapján ennek szolgáltatásairól és működéséről 
•    döntéshozatal a szervezeti szervek létrehozásával kapcsolatosan 
•    Az elnökség tagjai írásban egymásra vagy bármely Szervezeti tagra átruházhatják feladataikat és hatáskörüket, a munkáltatói jogkör            gyakorlásának kivételével. 
•    Az elnökség, határozat alapján, létrehozhat további funkciókat segítő bedolgozóknak, melyeknek szavazati joga nincs az elnökségi                döntésekben.

6.2.3.    Az elnökség egyéb feladatai 

•    az elnökség dönt saját munkarendjéről. Az elnökségi gyűléseket havonta tartja, illetve szükség szerint gyakrabban vagy ritkábban, de           évente legalább egyszer összeül. Az elnökségi gyűléseken elfogadott az elektronikus úton való részvétel is. 
•    az elnökség határozatképes, ha az elnökségi tagok többsége jelen van. Nyílt szavazással és szótöbbséggel hozza döntéseit. Minden tag        egy szavazattal rendelkezik. A szavazatok egyenlősége esetén az elnök szavazata a döntő. 
•    az elnökségi gyűléseken jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a gyűlés határozatait, azok tartalmát, időpontját és hatályát. Az ülésen         készült jegyzőkönyvet kérés esetén bármely tag rendelkezésére kell bocsátani. 

6.2.4.    Lebontott feladatok 

6.2.4.1.    Az elnök feladatai

•    A Szervezet képviselete
•    a Szervezet tevékenységének irányítása 
•    az elnökség működésének szervezése 
•    értesíti az elnökség tagjait ülésének időpontjáról, helyéről és témájáról írásban vagy elektronikus levélben. 
•    a Szervezet törvényes működéséhez szükséges feltételek megteremtése 
•    munkáltatói jogok gyakorlása a Szervezet alkalmazásában álló munkavállalók felett 
•    a közgyűlés által megbízott és felruházott feladatok ellátása 
•    operatív döntéshozatal olyan ügyekben, amelyek nem képezik az elnökség vagy a közgyűlés feladatát 

6.2.4.2.    A szervező alelnök feladatai

•    az éves Szervezeti program tervezetének elkészítése 
•    külső és belső kapcsolatok ápolása és fenntartása 
•    a rendezvényekkel kapcsolatos szervezési és tájékoztatási tevékenységek, valamint versenyek, klubprogramok, bemutatók és             kiállítások koordinálása 
•    az elnök és a közgyűlés megbízásából ráruházott feladatok és hatáskörök ellátása 

6.2.4.3.    A gazdasági alelnök feladatai

•    a Szervezet gazdálkodásának irányítása 
•    a Szervezet előző évi pénzügyi tevékenységéről szóló beszámoló elkészítése 
•    a következő évre vonatkozó pénzügyi terv előkészítése 
•    a pénzügyi nyilvántartás és a szüksége  s kimutatások elkészítése, valamint a számlavezető pénzintézettel való kapcsolattartás 
•    az elnök és a közgyűlés megbízásából ráruházott feladatok és hatáskörök ellátása 

6.2.4.4.    A titkár feladatai

•    külső és belső kapcsolatok ápolása és fenntartása 
•    a Szervezet tagjainak és a jegyzőkönyvek nyilvántartása 
•    az elnök és a közgyűlés megbízásából ráruházott feladatok és hatáskörök ellátása 

6.3.    A közgyűlés 

6.3.1.     A közgyűlés évente egyszer ül össze, a mindenkori EMKE közgyűlés előtti két hétben. A közgyűlés összehívása az elnökség feladata.                          Rendkívüli közgyűlést az elnök, vagy a tagok 1/3-ának írásos kérése hívhat össze.
6.3.2.    A közgyűlésen történik az elnökség megválasztása és a megbízatás elfogadása. Az elnökség megbízatása három évre szól, ami után új                     választást kell tartani. Ugyanaz a személy egy tisztséget egymásután legfeljebb két ciklusban tölthet be. 
6.3.3.    Csak az alapító és a rendes tagok jelölhetőek elnökségi tisztségre. A jelöltek a tagdíjjal napirenden kell legyenek.
6.3.4.    Az elnökség tagjainak megválasztása titkos szavazással történik, az első Közgyűlési szavazat során 2/3-os többséggel, vagy a második                       Közgyűlési szavazat során egyszerű többséggel.
6.3.5.    A megbízatásra jelölt személyek kötelesek tájékoztatni a közgyűlést afelől, ha más közhasznú szervezetnél is betöltenek vezető                                 tisztséget. 
6.3.6.    Az elnökségi megbízatás abban az esetben szűnik meg, ha: 

•    lejár a megbízatás ideje 
•    lemondás vagy elhalálozás esetén 
•    a Szervezetből való kilépéssel, kizárással vagy a tisztességből való visszahívással 

6.3.7.    Az elnökség tagjait a közgyűlés abban az esetben hívhatja vissza, ha megsérti az Alapszabályzatban rögzített kötelezettségeket, megszegi               a határozatokat, vagy veszélyezteti a Szervezet tevékenységét és céljai megvalósítását. 

 

7.    A Szervezet képviselete, nyilvánossága


A Szervezet az elnökség által képviselt jogi személy. Az írásbeli képviselet úgy történik, hogy az elnökség valamelyik tagja aláírja a saját nevét a Szervezet előírt, nyomott vagy nyomtatott, teljes vagy rövidített neve fölé. 
A Szervezet bankszámlája feletti rendelkezéshez minden esetben az elnökség minimum két tagjának kell legyen hozzáférése. 
Az elnök felelőssége a Szervezet nevét tartalmazó bélyegző megőrzése, amelynek használata csak az elnökség valamelyik tagjának aláírásával érvényes.

 

8.    A Szervezet gazdálkodása és vagyona


8.1.    Vagyon, bevételek és kiadások 

8.1.1.    A Szervezet vagyona készpénzből, ingatlan és ingó vagyonból, illetve vagyoni értékű jogokból tevődik össze. 
8.1.2.    Bevételi források 

•    adományozótól közhasznú célra vagy működési költségek fedezésére kapott támogatás, adomány 
•    alapítványoktól és közérdekű kötelezettségvállalásokból származó bevételek 
•    a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek 
•    egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevételek 
•    a Szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevételek 
•    tagdíjak 
•    belföldi és külföldi pályázatok útján szerzett támogatások 
•    vállalkozási tevékenységből származó bevételek 
•    rendezvényekből/szolgáltatásokból és reklámtevékenységből származó bevételek 
•    a törvény által lehetőséget biztosító jövedelemadó 2%-os felajánlásokból

8.2.    A Szervezet költségei 

8.2.1.    A közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek. 
8.2.2.    Egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek. 
8.2.3.    Gazdasági tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek. 
8.2.4.    A szervezet alkalmazásában álló személyek bérköltsége, vagy külső bedolgozók bérezése.

8.3.    A Szervezet bevételeivel önállóan gazdálkodik, saját vagyonával felel a tartozásokért, amelyekért a Szervezet tagjai, a tagdíjon kívül saját                             vagyonukkal nem felelnek. 

8.4.    A Szervezet gazdálkodása 

8.4.1.    A Szervezet az éves költségvetése alapján gazdálkodik. A szervezet kezdőtőkéje 1250 RON, ami az alapító tagok adományaiból származik.               Utólagosan a közgyűlés határozata értelmében növelni lehet a szervezet vagyonát. 
8.4.2.    A Szervezet vagyonának kezeléséről, módosításáról és megszüntetéséről a közgyűlés dönt, a belső működési szabályzatnak megfelelően. 

8.5.    Támogatások, adományok és pályázatok 

8.5.1.    A Szervezet javára vagy nevében történő adománygyűjtés csak a Szervezet valamely elnökségi tagjának írásbeli meghatalmazása alapján                végezhető. Ezeket a támogatásokat, adományokat a Szervezet javára kell fordítani és nyilvántartásba kell venni. 
8.5.2.    A Szervezet céljaival összhangban lévő pályázatokon kíván részt venni. A különböző pályázati lehetőségekre bármilyen tag javaslatot                      tehet. A pályázatokon történő részvételről az elnökség egyszerű szótöbbséggel dönt. A pályázatok kidolgozásában az elnökség                                  felkérésére, a Szervezet tagjain kívül más szakemberek is részt vehetnek. A pályázatok révén vállalt célok megvalósításához, elnökségi                      döntés alapján, a Szervezet saját vagyona terhére hozzájárulhat.​

 

9.    Záró rendelkezések 


9.1.    A Szervezet támogatja a tagjai számára a szervezői, kibontakozási és kutatási lehetőségek megvalósítását, a belső működési szabályzat alapján. 
9.2.    Egyéni akciók végrehajtása Saját célok megvalósítása a Szervezet nevében semmilyen formában nem megengedett. Amennyiben ilyen történik                  kerül az a Szervezetből azonnali kizárással jár.
9.3.    A Szervezet nem felel a tagjai által elkövetett morális vagy büntetőjogi kihágásokért, még a Szervezet által szervezett tevékenységeken való                       részvételük alatt sem. 
9.4.    A Szervezet gazdálkodása független minden magánszemélytől vagy a Szervezettel partnerségi viszonyban álló más jogi személyektől. 
9.5.    A magán- és jogi személyekkel fennálló konfliktusokat békés úton kell kezelni, vagy adott esetben jogi úton, a törvényeknek megfelelően. 
9.6.    A Szervezet feloszlik és elveszíti jogi személyiségét a következő esetekben: 

•    a közgyűlés tagjainak 2/3-ös többségi döntése értelmében 
•    a törvény értelmében 
•    bírósági végzés értelmében 
•    más szervezettel való egyesüléssel 

9.7.    A Szervezet vagyonának felszámolását a felszámolók végzik, a törvény előírásainak megfelelően. A Szervezet vagyona és az esedékes költségek                 kifizetése után megmaradt pénzösszeg az EMKE tulajdonába kerül. Az átadás – átvevés leltár szerint történik az átvevő kötelezve magát, hogy                   megfelelő feltételek között megőrzi az átvett vagyont és az esetleges tevékenység újraszerveződése esetén, azt maradéktalanul visszaszolgáltatja. 
9.8.    Az Alapszabályzat módosítható a közgyűlés tagjainak 2/3-ös többségi döntése értelmében Jelen statútum előírásait az érvényben lévő előírások                szerint alkalmazzák. 

 

bottom of page